Du er her: Hjem Vedtægter

 

VEDTÆGTER

FOR

AARHUS

IDRÆTSFORENING

AF

1900

 

Revideret: 25. marts 2015

 skjoldNAVN OG FORMÅL

Paragraf 1

1.1. Foreningens navn er "Aarhus Idrætsforening af 1900". I daglig tale "Aarhus 1900". Stiftelsesdatoen er 1. juli 1900 og foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Paragraf 2

2.1.      Formålet er, at give medlemmerne mulighed for at dyrke idræt.


STRUKTUR

Paragraf 3

3.1.       Foreningen består af en hovedledelse og afdelinger, der hver udøver en enkelt idrætsgren. Se dog

P.13 stk.3.

3.2. Hovedledelsen kan med fællesbestyrelsens accept optage nye afdelinger. Kun repræsentantskabet kan med 2/3's majoritet af de fremmødte stemmeberettigede nedlægge en afdeling.

Paragraf 4

4.1.      Medlemskab kan kun ske gennem afdelingerne, der selv fastsætter kontingent.

4.2.      Afvisning af medlemskab eller eksklusion, kan appelleres til hovedledelsen.


REPRÆSENTANTSKABET

Paragraf 5

5.1.      Repræsentantskabet er med de indskrænkninger som disse love foreskriver, foreningens højeste myndighed.

5.2.      Repræsentantskabet består af følgende stemmeberettigede repræsentanter:

Fra afdelinger med     0 - 200 aktive medlemmer pr. 31.12           3 rep.

Fra afdelinger med     201 - 300 aktive medlemmer pr. 31.12       4 rep.

              Fra afdelinger med     301 - 400 aktive medlemmer pr. 31.12       5 rep.

              Fra afdelinger med     401 - 500 aktive medlemmer pr. 31.12       6 rep.

Fra afdelinger med    501 - 600 aktive medlemmer pr. 31.12       7 rep.

Fra afdelinger med f1ere end 600 aktive medlemmer pr. 31.12  8 rep.

5.3.      Afdelingerne vælger selv repræsentanterne, som skal være medlem af afdelingerne.

5.4. Repræsentantskabet består endvidere af hovedledelsen og indehavere af foreningens æresnål (Guldnålen), som også er stemmeberettigede.

Paragraf 6

6.1. Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år inden 1. april. Datoen fastsættes af fællesbestyrelsen senest i januar. Der indkaldes af hovedledelsen med mindst 14 dages varsel via Aarhus 1900’s hjemmeside. Meddelelse skal tillige gives til samtlige afdelingsformænd, der formidler offentliggørelse i afdelingens lokaler eller lignende.

6.2.      Ethvert medlem kan sende motiverede forslag til repræsentantskabet. Disse skal være hovedledelsen i hænde senest 8 dage før.

6.3.      Repræsentantskabet er åbent for alle medlemmer, som har taleret, men ikke stemmeret.

6.4.      Uanset det mødte antal repræsentanter, er et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde beslutningsdygtigt.

6.5.      Beslutninger træffes ved flertal, jvf. dog § 3 stk.2, § 17 samt § 18 stk.1

6.6.      Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, som på anmodning skal være skriftlig.

Paragraf 7

7.1.      Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:      

  • Valg af dirigent
  • Hovedledelsens beretning for de forløbne 12 måneder
  • Afdelingernes og evt. udvalgs beretninger
  • Hovedkassererens reviderede regnskab (1.1. - 31.12)
  • Fastsættelse af afdelingernes kontingent til hovedkassen

(for det efterfølgende regnskabsår)

  • Indkomne forslag
  • Valg til hovedledelsen
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Paragraf 8

8.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af hovedledelsen. En afdeling kan med skriftlig begrundelse til hovedledelsen kræve ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal holdes senest 1 måned efter begæringen.

8.2.      Indkaldelse sker efter samme regler som for ordinært repræsentantskabsmøde.


HOVEDLEDELSEN

Paragraf 9

9.1. Hovedledelsen består af mindst 4 medlemmer valgt af repræsentantskabet for en 2-årig periode. Samt 3 afdelingsrepræsentanter valgt af repræsentantskabet for en 1-årig periode. Ulige årstal vælges kasserer og mindst et medlem. Lige årstal vælges formand og mindst et medlem. Sideløbende kan hovedledelsen med fællesbestyrelsens samtykke konstituere sig med et eller flere medlemmer.

9.2.      Medlemmer af afdelingerne er valgbare ved det fyldte 18. år.

9.3.      Hovedledelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

9.4.      Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af lighed er formandens stemme afgørende.

9.5.      Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

9.6.      Hovedledelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

9.7.      Køb og salg af fast ejendom kan kun ske med repræsentantskabets accept.

9.8. Foreningen tegnes ved underskrift af 3 medlemmer af hovedledelsen, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt gældsstiftelse, tegnes foreningen af den samlede hovedledelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.

9.9.      Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller fællesbestyrelse/hovedledelse nogen personlig hæftelse.

9.10. Hvis et medlem udtræder, vælger fællesbestyrelsen et nyt for perioden indtil næste repræsentantskabsmøde.

9.11. Hovedledelsen kan ikke uden fællesbestyrelsens samtykke træffe beslutninger af ekstraordinær, vidtrækkende eller principiel karakter.


FÆLLESBESTYRELSEN

Paragraf 10

10.1. Hovedledelsen og afdelingsformændene udgør fællesbestyrelsen. Fællesbestyrelsen skal normalt afholde møde 3 – 4 gange årligt.

10.2. Afdelingsformændene har mødepligt, men kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder fra afdelingens bestyrelse.

10.3. Fællesbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af lighed er hovedformandens stemme afgørende.

10.4. På møderne skal hovedledelsen og afdelingsformændene redegøre for aktiviteter siden sidste møde.

10.5. Møderne er åbne for afdelingernes bestyrelsesmedlemmer, og medlemmer af udvalg, nedsat af hovedledelsen.


KONTINGENT TIL HOVEDKASSEN

Paragraf 11

11.1. Afdelingerne betaler et årligt kontingent pr. medlem til hovedkassen. Dog fastsættes et min. og max. beløb.

11.2. Grundlaget for kontingentbetalingen er afdelingernes medlemstal pr. 31.12. Beløbenes størrelse fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde, og er gældende for det efterfølgende regnskabsår.


REGNSKAB OG REVISION

Paragraf 12

12.1. Kassereren fører regnskab, der følger kalenderåret. Senest 3 uger før repræsentantskabsmødet skal hovedledelsen levere driftsregnskab og status til revisoren. Driftsregnskab og status med revisorernes påtegning skal forelægges repræsentantskabet.

12.2. Regnskabet revideres af revisor, valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde, for en 2-årig periode.

12.3. Revisoren har ret til, til enhver tid at kontrollere regnskab og beholdninger.


AFDELINGERNE

Paragraf 13

13.1. Afdelingerne udformer selv vedtægter, der ikke må stride mod foreningens vedtægter.

13.2. Beslutninger, der strider mod foreningens virke, kan omstødes af fællesbestyrelsen.

Sådanne beslutninger vedrører forhold, som er vedtaget af fællesbestyrelsen angående overordnet mission/vision, fælles værdisæt og fælles visuel profil overfor omverdenen (dvs. anvendelse af vedtagne logoer) accept af og underordning i forhold til tværgående hovedsponsorer samt principielle relationer til pressen.

13.3. Med fællesbestyrelsens accept kan der dyrkes mere end én idrætsgren i hver afdeling.

13.4. Uden    stemmeret     kan                hovedledelsen                     overvære       afdelingernes           generalforsamlinger           og bestyrelsesmøder.

13.5. Afdelingernes generalforsamlinger skal være afviklet senest 15 dage inden foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.

13.6. Hovedledelsen skal senest 10 dage inden repræsentantskabsmødet have tilsendt kopi af revideret regnskab, der følger kalenderåret, samt referat af generalforsamlingen.

13.7. Henvendelser til offentlige myndigheder, Idrætssamvirket Aarhus o.l. kan ske gennem hovedledelsen.

13.8. Afdelingerne hæfter selv for sine forpligtelser. Hovedledelsen skal orienteres om dispositioner af ekstraordinær eller vidtrækkende karakter.

13.9. Hvis en afdeling kommer i økonomiske eller ledelsesmæssige vanskeligheder, kan hovedledelsen midlertidigt overtage ansvaret, - evt. gennem et særligt udvalg.

13.10. Udmeldelse af hovedforeningen kan kun ske ved udgangen af et kalenderår. Hovedledelsen har krav på at blive informeret skriftligt herom, umiddelbart efter afdelingen påbegynder dialog omkring udmeldelse. Dog senest 3 måneder før kalenderårets slutning. Alle formaliteter vedrørende vedtægtsændringer o.l. for afdelingen skal således være opfyldt pr. 31.12


IDRÆTSSAMVIRKET

Paragraf 14

14.1. Fællesbestyrelsen udpeger deltagere til Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde.


KURSER, SEMINARER O.L.

Paragraf 15

15.1. Hovedledelsen skal med passende mellemrum tilbyde kurser, seminarer o.l. for afdelingerne.


REFEFATER

Paragraf 16

16.1. Der skal tages referat fra repræsentantskabsmøder, hovedledelsesmøder, fællesbestyrelsesmøder og afdelingsbestyrelsesmøder. Disse referater skal forefindes og fremvises på fællesbestyrelsens anmodning.


LOVÆNDRINGER

Paragraf 17

17.1. Disse vedtægter kan kun ændres på et repræsentantskabsmøde og kun med 2/3's stemmemajoritet af de fremmødte stemmeberettigede.


OPLØSNING

Paragraf 18

18.1. Foreningen kan kun opløses på et repræsentantskabsmøde indkaldt i samme anledning og kun med 3/4's stemmemajoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

18.2. I tilfælde af opløsning skal evt. midler - efter repræsentantskabet bestemmelse - tilfalde idrætslige formål i Aarhus.

18.3. Hovedledelsen overtager evt. midler, hvis en afdeling opløses.


FORTOLKNING

Paragraf 19

19.1. Opstår der tvivl om disse loves fortolkning afgøres spørgsmålet alene af fællesbestyrelsen.

 

Således vedtaget på Ordinær generalforsamling den 25. marts 2015

Aarhus Idrætsforening af 1900, Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C

Du er her: Hjem Vedtægter