NAVN OG FORMÅL

Paragraf 1

1.1.      Foreningens navn er “Aarhus Idrætsforening af 1900”. I daglig tale “Aarhus 1900”. Stiftelsesdatoen er 1. juli 1900 og foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

 

Paragraf 2

 

2.1.      Formålet med foreningen er at give medlemmerne mulighed for at dyrke adskillige former for idræt på motions- eller eliteplan, samt fokusere på personlig og social udvikling og styrke foreningsarbejdet.


STRUKTUR

Paragraf 3

3.1.      Foreningen består af en fælles hovedforening, der ledes af en Hovedbestyrelse, og selvstændige afdelinger med egne bestyrelser og egen økonomi.

 

3.2.      Aarhus 1900s sportslige aktiviteter er samlet i 16 afdelinger:

 

 1. Atletik og Motion
 2. Fodbold
 3. Gang og Motion
 4. Gymnastik og Dans
 5. Herregymnastik
 6. Inlinere
 7. MTB
 8. Old Boys
 9. Orientering
 10. Skater Hockey og Roller Derby
 11. Seniorpetanque
 12. Svømning
 13. Tennis
 14. Triatlon
 15. Volleyball
 16. Ældreidræt

 

3.3       Afdelingerne har det overordnede ansvar for alle aktiviteter inden for den eller de idrætsgrene, de udøver.

 

3.4       Repræsentantskabet kan med 2/3’s majoritet af de fremmødte stemmeberettigede optage/udmelde en afdeling. Sådanne beslutninger kan såfremt ingen repræsentanter forlanger fysisk møde, træffes ved repræsentanternes afgivelse af fuldmagt til hovedbestyrelsen.

Paragraf 4

4.1.     Medlemskab kan kun ske gennem afdelingerne, der selv fastsætter kontingent.

4.2.     En afdelingsbestyrelse kan afvise/ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke lever op til de af bestyrelsen fastsatte regler og værdier. Medlemmet har ret til at få afvisningen/eksklusionen prøvet på en generalforsamling i afdelingen.

      REPRÆSENTANTSKABET

Paragraf 5

5.1.      Repræsentantskabet er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, foreningens højeste myndighed.

 

5.2.      Repræsentantskabet består af følgende stemmeberettigede repræsentanter:

Fra afdelinger med 0 – 200 aktive medlemmer pr. 31.12                               3 rep.
Fra afdelinger med 201 – 300 aktive medlemmer pr. 31.12                           4 rep.
Fra afdelinger med 301 – 400 aktive medlemmer pr. 31.12                           5 rep.
Fra afdelinger med 401 – 500 aktive medlemmer pr. 31.12                           6 rep.
Fra afdelinger med 501 – 600 aktive medlemmer pr. 31.12                           7 rep.
Fra afdelinger med flere end 600 aktive medlemmer pr. 31.12                    8 rep.

 

5.3      Alle medlemmer af repræsentantskabet har en stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for en afdelings manglende repræsentanter.

 

5.4      Medlemstallet for afdelingerne opgøres på baggrund af afdelingernes CFR-indberetning året forinden. Afdelingerne har pligt til årligt at sende kopi af CFR-indberetning til Hovedbestyrelsen samtidigt med indberetningen.

 

Antallet af repræsentanter for nye afdelinger sker på baggrund af medlemstallet ved optagelse.

 

5.5.      Afdelingerne vælger selv repræsentanterne, som skal være medlem af den enkelte afdeling.

5.6.      Repræsentantskabet består endvidere af hovedledelsen og indehavere af foreningens æresnål (Guldnålen), som også er stemmeberettigede.

Paragraf 6

6.1.      Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år inden 1. april. Mødet indkaldes af Hovedbestyrelsen med mindst 2 måneders varsel via Aarhus 1900’s hjemmeside. Meddelelse skal tillige gives til samtlige afdelingsformænd, der formidler offentliggørelse i afdelingens lokaler eller lignende. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før inkl. revideret regnskab samt Hovedbestyrelsens udkast til handlingsplan og budget.

 

6.2.      Ethvert medlem kan stille motiverede forslag til dagsordenen. Disse skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 1 måned før repræsentantskabsmødet.

 

6.3.      Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer, som har taleret, men ikke stemmeret.

 

6.4.      Uanset det mødte antal repræsentanter, er et lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde beslutningsdygtigt.

 

6.5.      Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog § 3 stk. 4, § 14, stk. 4, § 17 samt § 18 stk.1

 

6.6.      Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, som på anmodning skal være skriftlig.

 

Paragraf 7

7.1.      Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Hovedbestyrelsens beretning for de forløbne 12 måneder
 3. Afdelingernes og evt. udvalgs korte beretninger
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (1.1. – 31.12)
 5. Hovedbestyrelsens handlingsplan og budget – herunder fastsættelse af afdelingernes kontingent til Aarhus 1900
 6. (for det efterfølgende regnskabsår)
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2 i lige år/3 i ulige år)
 9. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år (suppleant med flest stemmer er 1. suppleant)
 10. Valg af 1 revisor for 2 år (lige år)
 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 12. Eventuelt

Paragraf 8

8.1.      Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af Hovedbestyrelsen. To afdelinger kan i fællesskab med skriftlig begrundelse til Hovedbestyrelsen kræve ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes seneste 14 dage.

 

 

      HOVEDBESTYRELSEN

Paragraf 9

9.1.      Hovedbestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af repræsentantskabet for en 2-årig periode, således at mindst 3 vælges i ulige år og mindst 2 vælges lige år. I ulige år vælges desuden formanden af repræsentantskabet for en toårig periode.

 

9.2.     Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

 

9.3.     Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

9.4.      Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

9.5.     Hovedbestyrelsens vigtigste opgave er at fremme formålsparagraffen; sikre samarbejdet mellem afdelingerne – herunder at arrangere fælles kurser, styrke Aarhus 1900s brand og intern kommunikation, igangsætning af udviklingstiltag, projekter og nye aktiviteter samt at repræsentere Aarhus 1900 i forhold til Aarhus kommune, organisationer og andre samarbejdspartnere. Det forventes at Hovedbestyrelsen hvert år indkalder repræsentantskabet til et seminar for at styrke sammenholdet og formålsparagraffen.

 

9.6.     Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til særlige opgaver.

 

9.7.     Køb og salg af fast ejendom kan kun ske med repræsentantskabets accept.

 

9.8.      Hvis et medlem udtræder, supplerer Hovedbestyrelsen sig selv med 1. suppleanten.

 

9.9.      Hovedbestyrelsen kan ikke uden repræsentantskabets samtykke træffe beslutninger af ekstraordinær, vidtrækkende eller principiel karakter.

 

      TEGNINGSREGEL OG HÆFTELSE

Paragraf 10

10.1.    Foreningen tegnes ved underskrift af 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt gældsstiftelse, tegnes foreningen af den samlede Hovedbestyrelse.

 

10.2.    Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.

 

10.3    Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller Hovedbestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

      KONTINGENT

Paragraf 11

11.1.    Afdelingerne betaler et årligt kontingent pr. medlem til Aarhus 1900. Dog fastsættes et min. og max. beløb.

 

11.2.    Grundlaget for kontingentbetalingen er afdelingernes medlemstal i henhold til § 5, stk. 4. Beløbenes størrelse fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde, og er gældende for det efterfølgende regnskabsår.

 

      REGNSKAB OG REVISION

Paragraf 12

12.1.    Kassereren fører regnskab, der følger kalenderåret. Senest 3 uger før repræsentantskabsmødet skal Hovedbestyrelsen levere driftsregnskab og status til revisoren. Driftsregnskab og status med revisorernes påtegning skal forelægges repræsentantskabet.

 

12.2.    Regnskabet revideres af revisor, valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde, for en 2-årig periode.

 

12.3.    Revisoren har ret til, til enhver tid at kontrollere regnskab og beholdninger.

 

 

      AFDELINGERNE

Paragraf 13

13.1.    Afdelingerne udformer selv vedtægter, der ikke må stride mod foreningens vedtægter.

 

13.2.    Beslutninger, der strider mod foreningens virke, kan omstødes af Hovedbestyrelsen.

Sådanne beslutninger vedrører forhold, som er vedtaget af repræsentantskabet angående overordnet mission/vision, fælles værdisæt og fælles visuel profil overfor omverdenen (dvs. anvendelse af vedtagne logoer) accept af og underordning i forhold til tværgående hovedsponsorer samt principielle relationer til pressen.

 

13.3.    Senest samtidig med udsendelse af indkaldelse til generalforsamlinger og dagsorden til medlemmerne skal afdelingerne sende kopi heraf til Hovedbestyrelsen. Uden stemmeret kan Hovedbestyrelsen overvære afdelingernes generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

13.4.    Afdelingernes generalforsamlinger skal være afviklet senest 15 dage inden foreningens ordinære repræsentantskabsmøde.

 

13.5.    Hovedbestyrelsen skal senest 10 dage inden repræsentantskabsmødet have tilsendt kopi af afdelingernes reviderede regnskab, der følger kalenderåret, samt referat af generalforsamlingen.

Samtidigt hermed fremsendes opdaterede kontaktoplysninger på alle afdelingens bestyrelsesmedlemmer.

 

13.6.    Henvendelser til offentlige myndigheder, Idrætssamvirket Aarhus o.l. kan ske gennem Hovedbestyrelsen.

 

13.7.    Afdelingerne hæfter selv for sine forpligtelser. Hovedbestyrelsen skal orienteres om dispositioner af ekstraordinær eller vidtrækkende karakter.

 

13.8.    Hvis en afdeling kommer i økonomiske eller ledelsesmæssige vanskeligheder, kan Hovedbestyrelsen midlertidigt overtage ansvaret, – evt. gennem et særligt udvalg.

 

      UDMELDELSE

Paragraf 14

 

14.1.    Udmeldelse af Aarhus 1900 kan kun ske til udgangen af et kalenderår og kræver at mindst halvdelen af den udtrædende afdelings aktive medlemmer er til stede på generalforsamling, og at mindst 2/3 heraf stemmer herfor.

 

14.2.   Er færre end halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen, og vedtages forslaget om udmeldelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, forudsætter endelige vedtagelse om udmeldelse afholdelse af ny generalforsamling, hvor endelig udmeldelse kan besluttes med tilslutning af 2/3 af de repræsenterede stemmer uanset antal fremmødte.

 

14.3.   Hovedbestyrelsen har krav på at blive informeret skriftligt herom, umiddelbart efter afdelingen påbegynder dialog omkring udmeldelse, dog senest 3 måneder før kalenderårets slutning. Alle formaliteter vedrørende vedtægtsændringer o.l. for afdelingen skal således være opfyldt pr. 31.12.

 

 

      IDRÆTSSAMVIRKET OG DGI

Paragraf 15

15.1.    Aarhus 1900 er medlem af DGI og Idrætssamvirket i Aarhus samt andre relevante organisationer. Hovedbestyrelsen udpeger deltagere til Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde.

 

15.1.    Afdelingerne er efter behov medlem af specialforbund i DIF – Danmarks Idrætsforbund.

 

      REFERATER

Paragraf 16

16.1.    Der skal tages referat fra repræsentantskabsmøder, hovedbestyrelsesmøder, afdelingsgeneralforsamlinger og afdelingsbestyrelsesmøder. Disse referater skal forefindes og fremvises på Hovedbestyrelsens anmodning.


LOVÆNDRINGER

Paragraf 17

17.1.    Disse vedtægter kan kun ændres på et repræsentantskabsmøde og kun med 2/3’s stemmemajoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

 

      OPLØSNING

Paragraf 18

18.1.    Foreningen kan kun opløses på et repræsentantskabsmøde indkaldt i samme anledning og kun med 3/4’s stemmemajoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

 

18.2.    Ved opløsning eller nedlæggelse af hovedbestyrelse, skal midlerne tilfalde tilbageværende 1900-afdelinger, som i så tilfælde vil operere som selvstændige foreninger.

 

18.3.    Aarhus 1900 overtager evt. midler, hvis en afdeling opløses.


FORTOLKNING

Paragraf 19

19.1.    Opstår der tvivl om disse vedtægters fortolkning afgøres spørgsmålet alene af Hovedbestyrelsen.